Laden...

Verkoopsvoorwaarden

Algemeen / Toepasselijkheid

1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Bareco Bvba en alle overeenkomsten tussen Bareco Bvba en koper.

1.2 De term "Bareco Bvba" in deze algemene voorwaarden en elders op de site verstaan ​​de commanditaire vennootschap Bareco Bvba met hoofdkantoor in Gistel, België.

1.3 "Koper" wordt verstaan ​​iedere bezoeker van de website en / of elke natuurlijke of rechtspersoon die een (of meerdere) te kopen product (en), inclusief wijn en accessoires, enz., via de website vinhamariachaves.com

1.4 Bareco Bvba behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen, aan te passen of aan te vullen van tijd tot tijd. De gewijzigde voorwaarden zijn ook van toepassing op bestaande overeenkomsten, tenzij in een specifieke situatie in strijd met de redelijkheid en billijkheid zijn.

1.5 Door het gebruik van de website door Bareco Bvba en / of plaatsen van een bestelling van de koper deze Algemene Voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die vermeld op de website.

1.6 Naast deze Algemene Voorwaarden kunnen-indien-duidelijk aanvullende voorwaarden ook van toepassing zijn op bepaalde diensten en / of producten. Als er tussen de bepalingen in de aanvullende voorwaarden in deze overeenkomst dan verschillen zijn, in principe, de relevante bepalingen uit het bovenstaande dat de aanvullende voorwaarden, tenzij anders vermeld.

1.7 Deze Algemene Voorwaarden kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.

1.8 Indien de koper verwijzen naar zijn juiste voorwaarden dan zijn die voorwaarden niet van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk door Bareco Bvba wordt geaccepteerd.

1.9 Indien een rechterlijke uitspraak verklaart een of meer van deze items ongeldig is, zullen de overige bepalingen van deze Voorwaarden volledig van kracht blijven en Bareco Bvba en de Koper zal nieuwe regels bespreken de ongeldige te vervangen.

1.10 Bareco Bvba is bevoegd van derden gebruik te maken bij de uitvoering van een overeenkomst met Koper.

2. Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten

2.1 Alle aanbiedingen van Bareco Bvba zijn niet bindend. Aanbiedingen of prijzen zijn als een uitnodiging aan de potentiële koper een aanbod te doen om te worden beschouwd. Bareco Bvba is op geen enkele wijze hieraan gebonden, tenzij dit schriftelijk en ondubbelzinnig is vastgelegd. De aanvaarding van de uitnodiging tot het doen van een aanbod door de koper wordt beschouwd als een potentieel aanbod en leidt slechts tot een totstandkoming van een overeenkomst als aan het overige bepaalde in dit artikel wordt voldaan. Het is voor Bareco Bvba nooit een verplichting om te leveren aan een potentiële koper.

2.2 Offertes en contracten zijn onder voorbehoud van de beschikbaarheid van producten (zolang de voorraad strekt) gemaakt. Als een product is tijdelijk niet op voorraad en wordt besteld, zal er aanwijzingen waar mogelijk wanneer het product weer beschikbaar is.

2.3 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging aan de Koper per e-mail en wordt aan de koper via e-mail.

2.4 Bareco Bvba is gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien zij goede grond heeft te vrezen dat de koper niet aan zijn verplichtingen zal nakomen.

2.5 Koper en Bareco Bvba erover eens dat het gebruik van elektronische communicatie vormen een geldige overeenkomst en vastgesteld zodra aan de voorwaarden in artikel 2.1 en 2.3 is voldaan. Met name ook het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende van het aanbod en de aanvaarding. De elektronische bestanden Bareco Bvba gelden als de wet dat toelaat, als een vermoeden van bewijs.

2.6 Informatie, afbeeldingen, mededelingen mondeling, telefonisch e-mail en werkopdrachten etc. op alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten worden zo nauwkeurig mogelijk (weer) gegeven of gepresenteerd. Bareco Bvba garandeert niet dat de opgegeven informatie over alle aanbiedingen en producten volledig en consistent is. Eventuele wijzigingen niet in aanmerking voor compensatie en / of ontbinding, tenzij de afwijking zodanig is dat het produkt (meer) beantwoordt aan hetgeen de koper redelijkerwijs wordt verwacht, in welk geval de bepalingen van artikel 6.5 van deze Algemene Voorwaarden van toepassing.

3. Prijzen

3.1 Alle prijzen op de site zijn "af magazijn" (Incoterms 1990), uitgedrukt in euro's, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften, en inclusief BTW, maar exclusief andere heffingen van overheidswege en verzendkosten, tenzij in de product-gerelateerde informatie anders vermeld .

3.2 Indien het bestelde product-op verzoek van de Koper buiten België worden geleverd, dan is de koper is aansprakelijk voor de betaling van de verschuldigde omzetbelasting of invoerrechten.

3.3 Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor de periode zoals vermeld in de specifieke aanbieding.

3.4 De prijs te betalen door de koper wordt bevestigd in overeenstemming met artikel 2.3. Kennelijke fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, fouten waarbij de koper redelijkerwijs kunnen vermoeden dat er sprake was van een vergissing, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst kan nog worden gecorrigeerd door Bareco Bvba.

3.5 Verzendkosten zijn niet inbegrepen in de prijs van het product zelf. De koper betaalt verzendkosten zoals vermeld op de internetsite. Voor levering buiten België gelden speciale tarieven. Bepaalde betaalmethoden zijn nadere voorwaarden aan de levering methode en de bijbehorende kosten duidelijk zijn voor de koper.

3.6 Bareco Bvba behoudt zich het recht voor de overeengekomen prijs te wijzigen na het sluiten van de overeenkomst. Als de prijs wordt verhoogd, dan is de koper het recht de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting van Bareco Bvba een vergoeding te betalen.

4. Betaling

4.1 Bij bestellingen via onze website kan worden betaald op verschillende manieren. Dit staat aangegeven op de website.

Op deze pagina vindt u alles over onze betalingsopties vinden.

Bareco Bvba kan de betalingsmogelijkheden in de toekomst uitbreiden. Andere betalingsmogelijkheden zullen kenbaar via de website worden gemaakt.

4.2 Betaling uitstel kan alleen schriftelijk worden overeengekomen.

4.3 In het geval dat betaling met een creditcard wordt gekozen dan deze aan de voorwaarden van de desbetreffende kaartuitgever van toepassing. Bareco Bvba is geen partij in de relatie tussen de verkoper en de kaartuitgever.

4.4 Bareco Bvba heeft het recht om bepaalde minimale en maximale uitgaven afhankelijk van het type betaling te gebruiken. Deze voorwaarden worden vermeld op de website.

4.5 Bij niet of niet tijdige betaling door Koper is dan de uitstaande rente is 1,5% per maand, waarbij een ingegane maand voor een volle maand gerekend.

4.6 Ook ten laste van de koper zijn alle (externe) juridische kosten van welke aard dan ook.

4.7 In geval van te late betaling Bareco Bvba zijn bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop de koper volledig heeft voldaan aan de betaling, de betaling van rente en kosten, waaronder eindigen.

 
5. Levering en levertijd

5.1 Bestellingen worden uiteraard zo snel mogelijk. De levertijden getoond op de website zijn slechts als voorbeeld en nooit een deadline. Bareco Bvba kan verder informeren over de levertijden op de website of op andere wijze schriftelijk kenbaar maken. Dergelijke informatie is slechts indicatief. In geval van laattijdige levering, kan de koper een standaard claimen bij aangetekend schrijven aan Bareco Bvba. Dan Bareco Bvba nog een redelijke termijn van tenminste 14 dagen te leveren. Zelfs als slechts binnen deze redelijke termijn Bareco Bvba niet te leveren, heeft de klant het recht de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting van Bareco Bvba te compenseren voor eventuele schade.

5.2 Vertragingen zullen worden geïnformeerd aan de koper per e-mail telefoon of.

5.3 De levering wordt gedaan om het contract adres van de koper. Dit is bekend gemaakt door de Koper.

5.4 Bareco Bvba garandeert levering per koerier, per post of op andere wijze door Bareco Bvba geselecteerd voor rekening van de koper. Levering per koerier, per post of anderszins zal niet worden gedaan tot betaling is ontvangen.

5.5 Bareco Bvba is gerechtigd de zaken in gedeelten te leveren. De extra kosten van de nalevering is tegen kostprijs van Bareco Bvba

5.6 Bij leveringen in het buitenland zijn er verschillende omstandigheden.


6. Exchange & rechten

6.1 De Belgische wet op de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument van 14 juli 1991, laat de koper om de verkoop af binnen 7 dagen na ontvangst van het product, tenzij de producten die-onder andere-door hun aard niet kunnen worden teruggezonden , fe geopende flessen. De goederen moeten terug binnen een aanvaardbare termijn (maximum 5 dagen) worden verzonden na deze kennisgeving. De kosten voor het terugzenden van het product zijn voor rekening van de koper.

6.2 De koper is verplicht om zorgvuldig onmiddellijk inspecteren het product na het ontvangen. Klachten van defecten in het product moet schriftelijk worden gemeld zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen 14 dagen na de koerier / of de postbezorging. De koper zal een terugbetaling of een krediet ontvangstbewijs of en wanneer het product wordt geretourneerd naar Bareco Bvba te krijgen. De kosten voor het terugzenden van het product zijn voor rekening van de koper.

6.3 Er kunnen defecten in het product zijn als er behandeld worden op een slechte manier door de koper:

1. Indien na aflevering veranderingen in het product worden gemaakt, inclusief die niet zijn goedgekeurd door Bareco Bvba of de fabrikant;

2.Als de verkoper niet kan bewijzen dat hij het product van Bareco Bvba gekocht;

3.Als de defecten veroorzaakt door niet-schriftelijke instructies of onoordeelkundig gebruik;

4.Indien schade is ontstaan ​​door opzet, grove onachtzaamheid of nalatig onderhoud.

6.4 Vorderingen en verweren, gegrond op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen dat het geleverde product aan de overeenkomst verjaren door verloop van 1 jaar na de kennisgeving door de Koper aan Bareco Bvba, tenzij de koper een consument is, in welk geval een periode van twee jaar van toepassing.

6.5 Indien de geleverde goederen niet aan de overeenkomst dan is Bareco Bvba is verplicht alleen een vervanging van het geleverde product te leveren, tenzij vervanging onmogelijk of Bareco Bvba kan niet worden verlangd, in welk geval de koper de overeenkomst of de koopprijs mag beëindigen kan afnemen in verhouding tot de mate van afwijking van de overeengekomen eisen.

 
7. Behoud

7.1 Eigendom van producten is de feitelijke levering. Elke overeenkomst met Bareco Bvba te wijten is, totdat de koper volledig heeft betaald, met inbegrip van, de betaling van rente en kosten, ook van eerdere of latere leveringen en met betrekking tot de te verrichten werkzaamheden of producten.

7.2 De Koper mag niet belasten, verkopen, doorleveren, vervreemden of anderszins bezwaren de producten, voordat de eigendom wordt overgedragen.

 
8. Aansprakelijkheid

8.1 Bareco Bvba kan slechts aansprakelijk voor schade die aan haar opzet of grove schuld worden gehouden is toe te schrijven of veroorzaakt door omstandigheden die op grond van dwingend recht regels voor eigen risico. Bareco Bvba is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, indirecte schade en winst-of omzetderving.

8.2 Indien Bareco Bvba, om welke reden ook, gehouden is enige schade te vergoeden, zal deze schade niet hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde van het product of dienst waardoor de schade is veroorzaakt.

8.3 De Koper is verplicht Bareco Bvba te beschermen voor eventuele aanspraken van derden ter zake van de uitvoering van het Verdrag tegen Bareco Bvba, zelfs als het zich niet verzet tegen de desbetreffende schade en kosten voor rekening van de koper komen.

8.4 Bareco Bvba zal worden aangesloten op ISIS. Dit garandeert een goede kwaliteit en een goede service. Consument-kopers kunnen een beroep doen op een "online mediation via de website van de dienst door Bareco Bvba. Deze online mediation is volledig gratis.

8.5 Bareco Bvba kan koppelen op haar website links naar andere websites die mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker kunnen zijn. Dergelijke links zijn louter informatief. Bareco Bvba is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de genoemde of gebruik kan worden gemaakt website.

8.6 In dit artikel wordt de aansprakelijkheid van Bareco Bvba ingevolge dwingendrechtelijke bepalingen doen geen afbreuk.

 
9. Overmacht

9.1 In geval van overmacht, kan Bareco Bvba niet zijn verplichtingen te houden aan de koper, of de verplichting om te voldoen wordt opgeschort in verband met de duur van de overmacht.

9.2 Onder overmacht wordt verstaan ​​elke onafhankelijke factor, die de nakoming van haar verplichtingen jegens de koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, stroomstoringen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen. Een overmacht omvat ook storingen in een (telecommunicatie-) netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en / of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de website.

 
10. Intellectuele Eigendom

10.1 De Koper erkent uitdrukkelijk dat alle intellectuele eigendomsrechten op de informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en / of op de internetsite blijft Bareco Bvba, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden. De overeenkomst is derhalve geen overdracht van intellectuele eigendom.

10.2 Het is verboden voor de koper, te wijzigingen, met inbegrip van de intellectuele eigendomsrechten in het gekochte product, zoals klonen, zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Bareco Bvba, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden, tenzij dit is voor prive gebruik in relatie aan het product zelf.

 
11. Persoonlijk

11.1 Bareco Bvba bescherming van de gegevens van de koper uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacy beleid. De website bevat een uitgebreide privacy statement.

11.2 Bareco Bvba neemt daarbij de van toepassing zijnde privacy regel-en wetgeving.
 
12. Toepasselijk recht en jurisdictie

12.1 Het Belgisch recht is van toepassing.

12.2 De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

12.3 Rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Veurne zijn bevoegd.

 
13. En geschillenbeslechting

13.1 Indien de koper een consument is, dan is er ook de mogelijkheid om een ​​geschil aan het online bemiddeling van ISIS, op voorwaarde dat een dergelijk aanbod of overeenkomst via de website of telefoonverbinding is gedaan of gebracht te dienen.

 
14. Diversen

14.2 De Bareco Bvba Helpdesk zal toegankelijk zijn voor informatie over de weekdagen van 9.00 tot 17.30 uur.

14.3 Bareco Bvba streeft ernaar om e-mails te ontvangen
 
15. Nederlandse tekst prevaleert

15.1 De Nederlandse tekst van deze algemene voorwaarden prevaleert boven vertalingen.

16. Leeftijd van de koper

Bareco Bvba verkoopt geen alcohol aan jongeren onder de 18. Verder u bij het plaatsen van een bestelling uw geboortedatum. Bij levering van de goederen moet de levering aan een handtekening en bij twijfel over de leeftijd die je kunt identificeren.

druiveblad

Alle prijzen zijn btw  inbegrepen • Verzendingskosten worden berekend per land.